Образовательные кредиты  под гарантию АО «Финансовый центр»

 Абитуриенты, которые не выиграли государственный образовательный грант, могут оплатить свое обучение, оформив образовательный кредит под гарантию государства. Образовательный кредит можно получить на обучение в казахстанских колледжах и вузах.

Основные условия:

 • образовательный кредит выдается без залога, под гарантию АО «Финансовый центр»
 • размер гарантии – от 50% до 100% от суммы основного долга и зависит от успеваемости студентов;
 • уровни образования – высшее и послевузовского образования;
 • процентная ставка – 20% годовых;
 • льготный период – предоставляется отсрочка по выплате основного долга. Погашение суммы основного долга производится с завершением срока обучения и 6 месяцев после окончания учебы.
 • сумма кредита – равна стоимости обучения;
 • оформление кредита – на студента открывается кредитная линия, в рамках кредитной линии кредит выдается траншами, один транш равен стоимости обучения за семестр или академический год.

Заключено соглашение с банком второго уровня, которым выдаются кредиты под гарантию Общества – АО «Нурбанк».

 Статистические данные:

 • количество уже выданных гарантий – 7 287 гарантий;
 • сумма гарантирования – 1,9 млрд. тенге;
 • сумма кредитования – 2,0 млрд. тенге;

Более подробную информацию об образовательном кредитовании вы можете получить в АО «Финансовый центр» по следующим контактным данным:

 • г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел
 • Call-центр 8 (800) 080-28-28 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ),

8 (7172) 695-127 

 • Веб-сайт: fincenter.kz

 

 «Қаржы орталығы» АҚ-ның кепілдігімен берілетін

БІЛІМ БЕРУ КРЕДИТІ 

  Мемлекеттік білім грантына ілікпеген талапкерлер мемлекеттің кепілдігімен білім беру кредитін ресімдеу арқылы өз оқуларын төлей алады. Білім беру кредитін қазақстандық колледждер мен жоғары оқу орындарында оқу үшін алуға болады.

Негізгі талаптары:

 • білім беру кредиті кепілзатсыз «Қаржы орталығы» АҚ-ның кепілдігімен беріледі;
 • кепілдік мөлшерінегізгі қарыз сомасының 50% – нен 100% – ке дейін және студенттердің үлгеріміне байланысты;
 • білім беру деңгейлері жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім;
 • пайыздық мөлшерлеме жылдық 20%;
 • жеңілдікті кезең негізгі қарызды төлеу мерзімін кейінге қалдыру мүмкіндігі бар. Негізгі борыш сомасын өтеу оқу мерзімі аяқталғаннан кейін және оқу бітіргеннен кейін 6 айдан соң жүргізіледі.
 • кредит сомасы – оқу құнына тең;
 • кредитті рәсімдеу студенттің атына кредит желісі ашылады, кредит желісі шеңберінде кредит транштармен беріледі, бір транш семестр немесе академиялық жыл үшін оқу құнына тең.

Екінші деңгейдегі банк – «Нұрбанк»АҚ-мен келісім жасалды, оларға Қоғамның кепілдігімен кредиттер беріледі.

 Статистикалық деректер:

 • берілген кепілдіктер саны – 7 287 кепілдік;
 • кепідендіру сомасы – 1,9 млрд. теңге;
 • кредит сомасы – 2,0 млрд. теңге;

Білім беру кредиті туралы толық ақпаратты мына байланыс деректері бойынша «Қаржы орталығы» АҚдан алуға болады: 

 • Нұр-Сұлтан қ-сы, Мәңгілік ел д-ы,
 • Call-центр 8 (800) 080-28-28 (қоңырау шалу ТЕГІН),

8 (7172) 695-127 

 • Веб-сайт: fincenter.kz